Klasyfikacja infrastruktury kulturalnej

(strona:  1  2  3 )

Druga wymieniona w klasyfikacji kategoria uwzględnia infrastrukturę kulturalną jako jednostki kultury, czyli instytucje, które w zakresie swej działalności jako zadanie główne bądź dominujące mają zapisaną działalność w obszarze kultury. Konkretnie chodzi o następujące kategorie działalności ( http://www.kongreskultury.pl/title,pid,290.php , 10.02.2011):
- artystyczna i literacka działalność twórcza,
- działalność obiektów kulturalnych,
- pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność bibliotek i archiwów,
- działalność muzeów i ochrona zabytków.

Tak zdefiniowany obszar instytucji kultury obejmuje około 14 tys. jednostek i daje zatrudnienie około 0,54% (w 2007 r.) ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Liczba instytucji kultury i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze kultury systematycznie i szybko rośnie, zwłaszcza w ostatnich latach (2004-2007). Rośnie jednocześnie liczba osób w nich zatrudnionych. Jednakże stanowi ona tylko ułamkową część ogólnego zatrudnienia (około 0,7%).

Jednostki kultury, inaczej rodzaje instytucji kulturalnych tworzą stan materialno-instytucjonalny kultury regionalnej Program Operacyjny Rozwój Kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, dz. cyt., s. 6-34):
– biblioteki publiczne i naukowe;
– wydawnictwa;
– archiwa państwowe;
– muzea;
– galerie;
– kina;
– domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice;
– szkoły artystyczne;
– biura ochrony zabytków;
– biura i agencje artystyczne;
– instytucje artystyczne, dzielące się z kolei na (Tamże, s. 19):
a) teatry dramatyczne;
b) teatry lalkowe;
c) opery;
d) operetki;
e) filharmonie, orkiestry i chóry;
f) zespoły pieśni i tańca.

Z uwagi na organ prowadzący jednostki kultury zwane samorządowymi instytucjami kultury, dzielą się na:
- podlegające gminie lub miastu na prawach powiatu;
- podlegające samorządowi terytorialnemu.

Podmioty uprawiające działalność kulturalną i artystyczną w regionie są wspierane organizacyjnie i finansowo przez naczelny organ prowadzący. Wydatki na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego, pochodzące z budżetu organu prowadzącego są podstawą działalności instytucji kulturalnych i warunkiem rozwoju ich infrastruktury.

Kluczowe aspekty dotyczące infrastruktury kulturalnej oraz funkcjonowania instytucji kulturalnych znalazły swoje miejsce w Programie Operacyjnym Rozwój Kultury i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego oraz regionalnych programach operacyjnych opracowanych przez poszczególne województwa. Dokumenty te przedstawiają w szerszym zakresie powyższe zagadnienia m.in. dane liczbowe dotyczące stanu i wykorzystania instytucji kulturalnych w Polsce i jej regionach. Przedstawiony obraz materialnego wyposażenia kultury polskiej z podziałem na poszczególne województwa daje wyobrażenie o stanie materialno-instytucjonalnym oraz warunkach dostępności dóbr i usług kulturalnych. Istotna jest również prezentacja dostępności kultury w województwach i różnorodne korelacje tej dostępności (Tamże, s. 6).

(strona:  1  2  3 )