Bibliografia

Adamczuk L.: Aktywność kulturalna Polaków. IK, Warszawa 1988
Adamiec M., Kożusznik M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor-kreator-inspirator. AKADE, Katowice 2000
Alejziak W., Biliński J.: Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej. „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2/2003
Barcik A. (red.): Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. T.1-2. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2006
Barcik J.S. (red.): Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych. GWSH, Katowice-Kraków 1999
Bednarek S. (red.): Kongres Kultury Polskiej 2000. DTSK, Silesia, Warszawa-Wrocław 2002
Bendixen P.: Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2001
Bocian A.F. (red.): Rozwój regionalny- podstawowe cele i wyzwania. Wydawnictwo Naukowe UB, Białystok 2007
Bocian A.F. (red.): Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe UB, Białystok 2002
Bocian A.F. (red.): Rozwój regionalny. Cele i metody. Wydawnictwo Naukowe UB, Białystok 2001
Bojar E. (red.): Przedsiębiorczość a rozwój lokalny. Wydawnictwo Naukowe pl., Lublin 1998
Caplovic D.: Does Europe need national cultures? „Dialog Europejski” 5-6/2000
Chełmińska M.: Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym. IK, Warszawa 1993
Churski P.: Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: Ciok S., Ilnicki D.: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przesrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. T. VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UW, Wrocław 2004, s. 31-45
Damrosz J. (red.): Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. IK, Warszawa 1998
Domański T. (red.): Marketing kultury. UŁ, Łódź 2008
Etmanowicz A. (opr.): Europa- szansa dla kultury: Polska w europejskich programach kulturalnych. MK, Warszawa 2004
Etmanowicz A. (red.): Finansowanie kultury z funfuszy europejskich w Polsce w latach 2004-2006. MKiDN, Warszawa 2006
Etmanowicz A.: Program Kultura 2000. „Wspólnoty Europejskie” 7-8/2001
Etmanowicz A., Sanetra-Szeliga J.: Kultura w programach i funduszach UE. MK, Warszawa 2003
Flejterski S., Jasnowska J., Olejniczak W. (red.): Energia Pomorza Zachodniego. II Kongres Zachodniopomorski 11-12 maja 2006. FRPZ, Szczecin 2006
Flejterski S., Jasnowska J., Olejniczak W.(red.): Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego 24-26 kwietnia 2003. FRPZ, Szczecin 2003
Fundacje wspierające kulturę. Praca zbiorowa. CAK, Warszawa 1998
Gajda J., Żardecki W.: Dylematy animacji kulturalnej. Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2001
Gaweł Ł., Plebańczyk K., Orzechowski E.: Zarządzanie w kulturze. T.4-6. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2003-2005
Gierat-Bieroń B. (red.): Europejskie modele polityki kulturalnej. T.1. UJ, Kraków 2005
Gierat-Bieroń B. (red.): Europejskie modele polityki kulturalnej. T.2. UJ, Kraków 2006
Golinowska S. (red.): Komercjalizacja w kulturze: szanse i zagrożenia. IK, Warszawa 1992
Golinowska S.: Rynek w kulturze. IK, Warszawa 1993
Golka M.: Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku: studia i szkice. IK, Warszawa 1997
Gomółka Z. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2001
Grabowska M. (red.): Barometr kultury. IK Warszawa 1992
Grad J., Kaczmarek U.: Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce: zmiany modelu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
Hagoort G.: Przedsiębiorczość w kulturze. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 1997
Ilczuk D.: Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej. „Kultura Współczesna” 1/1999
Ilczuk D.: Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. NCK, Wydawnictwo Naukowe UJ, Warszawa-Kraków 2002
Ilczuk D., Siciński A., Wojciechowski J.: Polityka kulturalna państwa. „Kultura Współczesna” 2-3/1998
Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji niedochodowych: wybrane problemy. Wydawnictwo Naukowe AE, Wrocław 1997
Jagusiewicz A.: Dziedzictwo kulturowe w turystyce polskiej. „Problemy Turystyki” 1-2/2002
Janowska H.: Kultura jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: Panasiuk A.(red.): Przedsiębiorczość i samorządność: wyzwania dla społeczności lokalnych w regionach przygranicznych. OP WZ i EU US, Szczecin-Dębno 2004
Jarmoszuk Z. (red.): Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury. NCK, Warszawa 2003
Jaskanis P.: Poziom i czas zatrudnienia w pracach konserwatorskich przy zabytkach oraz w pracach archeologicznych. UGKZ, Akapit, Warszawa-Toruń 2002
Jaskanis P. (red.): Współpraca Generalnego Konserwatora Zabytków z jednostkami pozarządowymi w zakresie ochrony i popularyzacji ochrony zabytków. UGKZ, Warszawa 2002
Kardzis R., Orzechowski E. (red.): Zarządzanie w kulturze. T.1. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2000
Kerski B.: Polityka kulturalna w lamusie. „Borussia” 18-19/1999
Kietlińska K.: Finansowanie kultury. Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 1995
Kietlińska K.: Źródła finansowania a dostępność usług kulturalnych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 144/1997
Knecht Z., Styś A. (red.): Marketing w działalności instytucji i jednostek upowszechniania kultury. WS, Toruń 1990
Knecht Z.: Marketing w zarządzaniu instytucją kultury. WP, Warszawa 1991
Kołodziejczyk A.: Rola elementów kultury w turystyce. IT, Warszawa 1979
Korol J.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
Kostyrko T., Czerwiński M. (red.): Kultura polska w dekadzie przemian. IK, Warszawa 1999
Krzysztofek K.: Kultura i integracja europejska: implikacje dla Polski. „Studia Europejskie” 3-4/1997
Kulawik J. (opr.): Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa rynku. MCK, Kraków 1996 Kwaśniewska K.: Wybrane zagadnienia ekonomii kultury. COMiUK, Warszawa 1987
Leśniak T. (red.): Zarządzanie kulturą. MCK, Kraków 1995
Lis S.: Finansowanie kultury w Polsce: programy i organizacje krajowe. CAK, Warszawa 2001
Lis S.: Finansowanie kultury w Polsce: programy i organizacje zagraniczne. CAK, Warszawa 2001
Lumsden R. (ed.): Institutions in Cultures: Theory and Prctice. Based upon the Temasek Symposium, Held in Singapoure from 19 to 20 June 1991. Amsterdam 1991
Mazurek-Łopacińska K.: Kultura polska a Unia Europejska: problemy, wyzwania, nadzieje. Wydawnictwo Naukowe AE Wrocław 1998
Mazurek-Łopacińska K. (red.): Kultura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe AE, Wrocław 1997
Meyer B., Panasiuk A.: Produkt turystyki kulturowej województwa zachodniopomorskiego. „Problemy Turystyki” 3-4/2002
Orzechowski E.: Wokół zarządzania kulturą, edukacją i mediami. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 1999
Ossowska M., Brodowska E.: Aktywizacja gospodarcza gminy poprzez zrównoważony rozwój turystyki i kultury w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych. W: Panasiuk A. (red.): Polityka turystyczna. PART, Szczecin-Kopenhaga 2005
Prawelska-Skrzypek G.: Polityka kulturalna polskich samorządów. Wydawnictwo naukowe UJ, Kraków 2003
Przybylska J.: Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe AE, Poznań 2007
Smalec A.: Dziedzictwo kulturowe Szczecina jako element jakości produktu turystycznego. „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2/2003
Smoleń M.: Przemysły kultury: wpływ na rozwój miast. Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2003
Sobótka K. (red.): Kultura w procesie integracji europejskiej. IE, Łódź 1998
Stasiak A. (red.): Kultura i turystyka: razem czy oddzielnie. WSTH, Łódź 2007
Studzieniecki T.: Rozwój turystyki a ochrona środowiska kulturowego. „Problemy Turystyki” 3-4/1999
Szafrański S.: Instytucje i inwestycje - o kulturze w Szczecinie. W: Cnotliwy E. i in.(red.): Nie tylko archeologia. MN, Szczecin 2006
Szargut B.: Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim. UW, Szczecin 1995
Szargut B.: Uwarunkowania polityki kulturalnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1990. Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin 1993
Szczepański M.S. (red.): Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój regionalny i lokalny. WSZ i NS, Tychy 2000
Szomburg J.: Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. IBNGR, Gdańsk 2003
Wieczorek A.: Wybrane problemy ekonomii kultury u schyłku XX wieku. „Kultura Współczesna” 3-4/1998
Wojciechowski J.: Marketing w bibliotece. SBP, Warszawa 1993
Wojciechowski J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. PWN, Kraków 1998
Żuber E.: Finansowanie kultury. KTS-K, KON-B, Koszalin 1990
Żuber E.: Problemy finansowania działalności kulturalnej. KTS-K, KON-B, Koszalin 1983
Żywicki J.: Problemy finansowania kultury w Polsce. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 4/2001
Żywicki J.: Finansowanie kultury w krajach Europy Zachodniej a model finansowania kultury w Polsce. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2-3/2002
Żywicki J.: Rola infrastruktury kulturalnej jako czynnika stymulującego rozwój regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, www.artelis.pl
Żywicki J. :Miejsce nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu infrastruktury obiektów kultury, www.artelis.pl