Infrastruktura kulturalna jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu

Klasyfikacja infrastruktury kulturalnej

Infrastruktura kulturalna w programach rozwoju regionalnego

Znaczenie kwalifikacji kadr zarządzających infrastrukturą kulturalną