Infrastruktura kulturalna w programach rozwoju regionalnego

(strona:  1  2  3  4  5 )

Wśród dokumentów programowych przygotowanych na lata 2004-2006 i będących podstawą wykorzystania funduszy strukturalnych najważniejszym z punktu widzenia kultury jest ZPORR. Największe możliwości daje działanie 1.4. Rozwój Turystyki i Kultury. W jego ramach realizowane są projekty o charakterze inwestycyjnym z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, budowy i rozbudowy infrastruktury kulturalnej, opracowywania i wdrażania systemów informacji kulturalnej, przygotowania i wdrażania regionalnych produktów kulturowych.

Budżet działania sięga 277 mln Euro w tym 197,8 mln Euro to wkład z funduszy strukturalnych. Środki strukturalne dla sektora kultury w Polsce zostały zagwarantowane także w trzech innych programach operacyjnych:
– Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich;
– Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Regionów;
– Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.

Programy te pozwalają na realizację różnorodnych projektów, m.in. budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i ochronę dziedzictwa kulturowego. Dla przykłady w latach 2004-2006 kultura stała się beneficjentem ponad 300 mln Euro z funduszy strukturalnych. W ramach ZPORR wybrano w województwach do realizacji 139 projektów o wartości 895 mln zł (ok. 212 mln Euro) z czego 34,5% całości projektów wybrano w ramach działania 1.4 (Tamże, s. 41).

Są to projekty:
– mające wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzące warunki dla wzrostu zatrudnienia (program „Bezrobotni w służbie ochrony zabytków”);
– projekty, które przyczyniają się do zapewnienia dobra publicznego lub poprawę jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną);
– projekty infrastrukturalne i projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury.

Ponadto w ramach projektów promocyjnyc (o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. Euro) są przewidziane:
– organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach;
– projekty związane z opracowaniem i wdrażaniem programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych.

Koszty kwalifikowane ujmowane są w ramach wyżej wymienionych projektów infrastrukturalnych finansujące:
1. Prace przygotowawcze:
– przygotowanie projektu (prace studialne, ekspertyzy, badania geologiczne);
– przygotowanie dokumentacji technicznej;
– przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, ekspertyzy i opinie konserwatorskie, komplementarność;
– prace projektantów, architektów i konserwatorów;
– wykup gruntów niezabudowanych (maksymalnie 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu);
– przygotowanie dokumentacji przetargowej;
– koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych.
2. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
– przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe;
– prace ziemne
– prace budowlano-montażowe;
– prace instalacyjne;
– prace wykończeniowe;
– zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji;
– nadzór inżynierski i konserwatorski;
– koszty promocji nierozerwalnie związane z realizacją projektu.

(strona:  1  2  3  4  5 )